Polski Angielski
przesmyk shed
Przesmyk Karelski Karelian Isthmus
Przesmyk Koryncki Isthmus of Corinth
Przesmyk Panamski Isthmus of Panama
Przesmyk Perekopski Isthmus of Perekop
Przesmyk Tehuantepec Isthmus of Tehuantepec
przespać się z ... sleep with
Przestankowanie Punctuation
przestarzałe instalacje antiquated plant
przestarzały obsolete
Przestepstwo Crime
przestraszyć scare
przestronny vast
przestrzeganie prawa law enforcement
przestrzegać warn
przestrzenny spatial
przestrzeń space
przestrzeń Banacha Banach space
Przestrzeń Dissego Space of Disse
przestrzeń euklidesowa Euclidean space
Przestrzeń Focka Fock space
Przestrzeń Hausdorffa Hausdorff space
Przestrzeń Hilberta Hilbert space
Przestrzeń ilorazowa Quotient space
Przestrzeń jednospójna Simply connected space
przestrzeń kosmiczna outer space
Przestrzeń Kryłowa Krylov subspace
Przestrzeń Lindelöfa Lindelöf space
przestrzeń liniowa vector space
Przestrzeń liniowo-topologiczna Topological vector space
Przestrzeń lokalnie zwarta Locally compact space
Przestrzeń Lp Lp space
Przestrzeń metryczna Metric space
Przestrzeń mierzalna Sigma-algebra
Przestrzeń nakrywająca Covering space
Przestrzeń nazw Namespace
Przestrzeń ośrodkowa Separable space
Przestrzeń polska Polish space
Przestrzeń probabilistyczna Probability space
Przestrzeń publiczna Public space
Przestrzeń regularna Regular space
Przestrzeń sprzężona Dual space
Przestrzeń styczna Tangent space
Przestrzeń topologiczna Topology
Przestrzeń topologiczna dyskretna Discrete space
Przestrzeń unitarna Inner product space
Przestrzeń unormowana Normed vector space
Przestrzeń użytkownika User space
przestrzeń wektorowa vector space
Przestrzeń zerowymiarowa Zero-dimensional space
Przestrzeń zupełna Complete metric space
przestrzeń życiowa living space
przestworze space
Przestąpić Step across
przestępca criminal
przestępczość delinquency
przestępczy delinquent
przestępny transcendental
przestępstwo delinquency
przestępstwo ekologiczne environmental criminality
przestępstwo przeciwko środowisku environmental crime
przesunięcie shift
Przesunięcie antygenowe Antigenic drift
Przesunięcie ku czerwieni Redshift
Przesunięcie ku fioletowi Blue shift
Przesunięcie Lamba Lamb shift
Przesunięcie Stokesa Stokes shift
przesuwać defer
przesyłka shipment
Przeszczep szpiku kostnego Hematopoietic stem cell transplantation
Przeszczepianie rogówki Corneal transplantation
Przeszczepienie wątroby Liver transplantation
przeszkadzać hamper
przeszkoda barrier
przeszkodzenie interruption
Przeszkodę stawiać Bar
przeszukiwanie search
Przeszukiwanie tabu Tabu search
przeszukiwanie wgłąb depth-first search
przeszukiwanie wszerz breadth-first search
przeszywanica gambeson
Przeszyć Pierce
przeszłość past
przeszły last
przesąd superstition
przesądny superstitious
przesłanie sense
przetacznik speedwell
Przetacznik leśny Veronica officinalis
Przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys
Przetacznik perski Veronica persica