Polski Angielski
przemądrzały snooty
przenawożenie overfertilisation
przenikanie infiltration
przenikliwość acumen
przenikliwy acute
przenosić copy
przenośnie figuratively
Przenośnik śrubowy Screw conveyor
przenośny mobile
Przenośny odtwarzacz multimedialny Portable media player
Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Man-portable air-defense systems
przeobrażenie metamorphosis
przeorysza abbess
Przepaska Tape
przepaska na oko eye patch
przepaść abyss
Przepełnienie bufora Buffer overflow
Przepełnienie stosu Stack overflow
przepis rule
przepis Wspólnot Europejskich Community act
przepis wykonawczy executive order
przepisy antysejsmiczne antiseismic regulation
przepisy budowlane building regulation
przepisy celne customs regulation
przepisy dotyczące górnictwa mining regulation
przepisy dotyczące konkurencyjności competition law
przepisy dotyczące obcokrajowców private international law
przepisy dotyczące odpadów elektronicznych electronic scrap regulation
przepisy dotyczące produkcji rolnej regulation of agricultural production
przepisy dotyczące przetwarzania danych data processing law
przepisy dotyczące więziennictwa law relating to prisons
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące gospodarki w środowisku i audytów EC regulation on eco-management and audit
przepisy Komisji Europejskiej dotyczące ryzyka od substancji istniejących EC regulation on existing chemicals
przepisy regulujące obrót towarami niebezpiecznymi dangerous goods regulation
przepisy regulujące wykorzystanie produktów niebezpiecznych dangerous goods law
przepiórka quail
Przepiórka japońska Japanese Quail
Przepiórka nowozelandzka New Zealand Quail
Przepióry New World quail
przepiękny gorgeous
Przepiłowanie kobiety na pół Sawing a woman in half
Przepowiednia Malachiasza Prophecy of the Popes
Przepowiednie pogodowe Weather lore
przepraszająco apologetically
przepraszam sorry
przepraszać apologize
przeprowadzać conduct
przeprowadzać walidację validate
przeprowadzka move
przepust culvert
przepustowość throughput
przepuszczalność permeability