Polski Angielski
poczekalnia waiting room
Poczep Pochep
Poczet papieży List of popes
poczet sztandarowy standard-bearer
Poczmistrze generalni Wielkiej Brytanii United Kingdom Postmaster General
poczta post
poczta elektroniczna electronic mail
Poczta internetowa E-mail
poczta lotnicza airmail
poczta pantoflowa word of mouth
Poczta Polska Poczta Polska
pocztowy postal
pocztówka postcard
poczucie sense
poczucie humoru sense of humour
Poczucie umiejscowienia kontroli Locus of control
poczucie winy guilt
poczwarka chrysalis
początek beginning
początkowo initially
początkowy initial
poczęstunek treat
pod against
pod gołym niebem in the open
pod nosem under one's breath
pod pantoflem under one's thumb
Pod Twoją Obronę Sub tuum praesidium
pod wpływem under the influence
Pod wulkanem Under the Volcano
Podagra Gout
Podagrycznik pospolity Ground-elder
Podaj dalej Pay It Forward
podanie application
podarować gift
podarunek gift
podatek tax
podatek celowy exceptional tax
podatek dochodowy income tax
podatek gruntowy land tax
podatek od czynności cywilnoprawnych stamp duty
podatek od dwutlenku węgla carbon dioxide tax
Podatek od posiadania psa Dog licence fee
Podatek od spadków i darowizn Death duties
podatek od towarów i usług value added tax
podatek od wartości dodanej value added tax
podatek od zysków kapitałowych capital gains tax
Podatek Pigou Pigovian tax
Podatek Tobina Tobin tax
podatek wyrównawczy compensatory tax
podatek za korzystanie ze środowiska environmental tax
Podatki Taxation
Podatki w Wielkiej Brytanii Taxation in the United Kingdom
podatkowy tax
podatnik tax payer
podatność na degradację degradability
podatny degradable
podaż supply
podaż i popyt supply and demand
Podbeskidzie Bielsko-Biała Podbeskidzie Bielsko-Biała
podbiał coltsfoot
podbicie instep
podbite oko black eye
podbić conquer
Podbrodzie Pabradė
podbrzusze abdomen
podbródek chin